יישון בשר הינו תהליך מורכב המושפע מפרמטרים רבים הכוללים, בין היתר, את טריות הבשר, ניקיונו ואיכותו, את אופן הכנסת הבשר לשקית ואת תנאי אחסון הבשר במהלך היישון.
מכיוון שפרמטרים אלה מחוץ לשליטתנו, אדס יועצים בע"מ לא תישא בכל חבות בגין נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, נסיבתי או אחר הנובע משימוש בשקיות יישון DryBag.